Положення про колегію БУВР річок Приазов’я

Затверджено
Наказ БУВР річок Приазов’я
від 10.12.2018р. №148

1. Це положення визначає загальні засади утворення і діяльності колегії Басейнового управління водних ресурсів річок Приазов’я (далі БУВР річок Приазов’я).

2. Колегія Басейнового управління водних ресурсів річок Приазов’я є постійно діючим консультативно-дорадчим органом, утворюється для погодженого вирішення питань, що належать до його компетенції, та для колективного і вільного обговорення найважливіших напрямків діяльності водогосподарської галузі на території області.

3. У своїй роботі колегія Басейнового управління водних ресурсів річок Приазов’я керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами інших центральних органів виконавчої влади, а також наказами і дорученнями Голови Держводагентства України, розпорядженнями облдержадміністрації, Положенням про БУВР річок Приазов’я та Положенням про колегію БУВР річок Приазов’я.

Функції колегії

4. Колегія БУВР річок Приазов’я:

1) обговорює і приймає рішення щодо перспектив і найважливіших напрямків діяльності галузі в області;

2) розглядає пропозиції щодо:

— забезпечення співпраці з місцевими органами влади під час виконання покладених на БУВР річок Приазов’я завдань;

— формування та реалізації державної політики у галузі водного господарства на території області;

3) обговорює пропозиції до програм з оздоровлення басейнів річок Приазов’я та Нижнього Дніпра, програми розвитку водогосподарської галузі області, інші державні та регіональні програми і визначає шляхи їх реалізації;

4) розглядає питання про стан дотримання фінансової, бюджетної дисципліни, збереження та використання державного майна, здійснення внутрішнього фінансового контролю та усунення виявлених недоліків у роботі БУВР річок Приазов’я;

5) розробляє пропозиції щодо вдосконалення діяльності БУВР річок Приазов’я;

6) розглядає результати роботи організацій що підпорядковані БУВР річок Приазов’я у межах власної компетенції та розробляє пропозиції щодо вдосконалення їх діяльності;

7) аналізує стан роботи з питань забезпечення прав і свобод людини і громадянина в управлінні та підпорядкованих йому організаціях;

8) аналізує стан дотримання законодавства з питань організаційної роботи та виконавської дисципліни;

9) розглядає кадрові питання (призначення, звільнення) та питання про нагородження працівників БУВР річок Приазов’я та підпорядкованих йому організацій;

10) розглядає інші питання, пов’язані з реалізацією завдань, покладених на Басейнове управління водними ресурсами річок Приазов’я.

Склад колегії

5. До складу колегії Басейнового управління водних ресурсів річок Приазов’я входять:

— начальник БУВР річок Приазов’я — голова колегії;

— заступники начальника БУВР річок Приазов’я;

— начальники відділів апарату управління;

— начальники підвідомчих організацій;

— керівники інших організацій області, що відносяться до Держводагентства України;

у разі потреби:

— представники місцевих органів влади (за згодою).

6. Кількісний та персональний склад колегії Басейнового управління водних ресурсів Приазов’я визначається начальником БУВР річок Приазов’я.

Організація роботи колегії

7. Організаційною формою роботи колегії є засідання. Засідання колегії проводяться один раз у квартал, позапланові — за потребою. Голова колегії може визначати іншу періодичність проведення засідань колегії.

У разі потреби можуть проводитися розширені та виїзні засідання колегії, а також спільні засідання з колегіями місцевих органів влади.

8. Робота колегії проводиться відповідно до затвердженого її головою плану засідань на півріччя, в якому зазначаються питання, що необхідно розглянути, строки подання матеріалів, особи, відповідальні за підготовку і подання матеріалів на засідання колегії, орієнтовна дата проведення засідання колегії.

9. Затверджений план засідання колегії розсилається членам колегії не пізніше ніж за два тижні до початку півріччя.

10. Додаткові питання до затвердженого плану засідань колегії можуть бути включені до порядку денного засідання за рішенням її голови не пізніше ніж за десять днів до чергового засідання.

10 Дата, час, місце проведення та порядок денний засідання колегії визначаються головою колегії.

11. Підготовка проекту порядку денного засідання колегії згідно із затвердженим планом засідань та з урахуванням внесених пропозицій здійснюється секретарем колегії, який не пізніше ніж за десять днів до засідання подає його голові колегії для погодження.

12. На розгляд колегії подаються:

1) проект порядку денного засідання колегії з визначенням доповідача з кожного питання;

2) довідкові матеріали з питань порядку денного засідання колегії з викладенням обґрунтованих висновків і пропозицій;

3) проект рішення колегії;

4) список членів колегії та запрошених осіб із зазначенням їх прізвищ, імен та по батькові, місця роботи та займаних посад.

13. Членам колегії матеріали надаються не пізніше ніж за три дні до засідання, а у разі проведення позачергового засідання — не пізніше ніж за один день до засідання.

14. Особи, відповідальні за підготовку та подання матеріалів на засідання колегії, надають матеріали секретарю колегії не пізніше ніж за сім днів до чергового засідання. Секретар, колегії контролює своєчасність подання матеріалів, перевіряє правильність їх оформлення.

15. Керівники відділів БУВР річок Приазов’я, відповідальні за підготовку питання на засідання колегії, узгоджують роботу з іншими підрозділами, які залучені до розроблення необхідних матеріалів

Порядок проведення засідання колегії

16. Засідання колегії веде її голова, а у разі його відсутності — виконувач обов’язків начальника БУВР річок Приазов’я.

17. Засідання колегії проводиться у разі, коли в ньому беруть участь не менше ніж дві третини загальної кількості членів колегії.

18. Члени колегії беруть участь у засіданнях колегії особисто.

Якщо член колегії не може бути присутнім на засіданні, він має право попередньо подати голові відповідні пропозиції у письмовій формі.

19. Порядок денний засідання і рішення колегії затверджуються членами колегії шляхом голосування.

20. Члени колегії, які беруть участь у її засіданні, реєструються. Особи, запрошені на засідання колегії для розгляду окремих питань, можуть бути присутніми під час розгляду інших питань лише з дозволу голови колегії.

21. Члени колегії і особи, запрошені для участі в розгляді окремих питань, беруть участь у їх обговоренні, вносять пропозиції, дають необхідні пояснення.

22. Головуючий на засіданні колегії може прийняти рішення про закритий розгляд питань порядку денного.

23. Рішення колегії приймаються з кожного питання порядку денного відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх на засіданні членів колегії.

За рішенням головуючого може застосовуватися процедура таємного голосування.

Думка відсутнього члена колегії з питань порядку денного засідання, яка подана у письмовій формі, розглядається на засіданні колегії і враховується під час голосування.

24. У разі проведення спільних засідань колегії БУВР річок Приазов’я з колегіями місцевих органів влади приймаються спільні рішення.

25. Голова колегії приймає рішення щодо присутності в залі під час засідання колегії представників засобів масової інформації та проведення відео, фотозйомки і звукозапису.

26. Після засідання колегії відділи апарату управління (окремий працівник) відповідальні за підготовку питань, доопрацьовують протягом тижня (якщо головою колегії не встановлено інший строк) проект рішення колегії з урахуванням зауважень і пропозицій, висловлених під час обговорення питань порядку денного, погоджують із керівниками заінтересованих підвідомчих організацій, членами колегії і подають на розгляд голови колегії.

27. Рішення колегії затверджуються наказом начальника БУВР річок Приазов’я.

У разі виникнення розбіжностей між головою та іншими членами колегії під час прийняття рішення начальник управління затверджує своє рішення, доповідаючи про розбіжності, що виникли, керівництву Держводагентства України. Члени колегії також мають право повідомити свою думку керівництву Держводагентства України. Інформування здійснюється відповідно до розподілу функціональних повноважень між Головою Держводагентства та його заступниками.

Рішення колегії з організаційних, процедурних і контрольних питань вносяться до протоколу засідання (без видання наказу).

28. Рішення колегії оформляються протоколом, який підписується головуючим на засіданні та секретарем колегії.

Рішення спільних засідань колегії оформлюються протоколами, які підписуються головами відповідних колегій та секретарем колегії, який веде протокол.

29. Рішення колегії доводяться до членів колегії, керівників структурних підрозділів та організацій, які підпорядковані БУВР річок Приазов’я в частині, що їх стосується.

30. Матеріали засідань колегії зберігаються в установленому порядку у секретаря колегії.

31. Матеріально-технічне забезпечення засідань колегії здійснюється БУВР річок Приазов’я.

Технічний запис засідань колегії забезпечує її секретар, який визначений головою колегії.

Контроль за виконанням рішень колегії

32. Контроль за виконанням рішень колегії здійснює її голова.

33. Колегія розглядає на своїх засіданнях стан виконання прийнятих нею рішень.